Co grozi za niepłacenie alimentów?

Zgodnie z art. 209 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.): „kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”. Jeżeli dodatkowo alimenciarz naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Czym właściwie są alimenty?

Czym są alimenty?. W polskim prawie nie ma formalnej definicji alimentów. W oparciu o stanowisko doktryny oraz funkcjonujące orzecznictwo, należy jednak stwierdzić, że jest to okresowe świadczenie na rzecz osób fizycznych, do którego zobowiązane są inne osoby fizyczne na mocy orzeczenia sądu. Sąd określa wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego (alimenciarza).

Ściganie przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego

Ściganie przestępstwa, określonego w art. 209 Kodeksu karnego, następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Od tej reguły istnieje jeden wyjątek – jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Kiedy alimenciarz nie odpowie karnie?

Nie podlega karze sprawca, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty. Sąd odstępuje natomiast od wymierzenia kary w stosunku do alimenciarza, który jednocześnie naraził osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, jeżeli w wyżej wymienionym terminie uiścił zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawiają przeciwko odstąpieniu od wymierzenia kary.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *